ร่วมให้คำปรึกษานักเรียน และจัดนิทรรศการ โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (งานแนะแนว) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

            วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์ศักรินทร์ แก้วเฮ้า ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพได้แก่ นักจิตวิทยาคลินิก พยาบาลเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และอนุกรรมการการจัดการความรู้ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ให้คำปรึกษานักเรียน และจัดนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (งานแนะแนว) “สัปดาห์แนะแนว” เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีความรู้และทักษะชีวิต สามารถดูแลตนเองและผู้อื่นให้มีสุขภาพจิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย            

ประกาศโดย: Admin
เมื่อวันที่: 21 ก.พ. 2567, 14:42
กลับสู่หน้าเว็บไซต์