หารือแนวทางการขยายผลนโยบายส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็ก (parenting policy) 

            วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์ศักรินทร์  แก้วเฮ้า ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายแพทย์ชาญณรงค์  ชัยอุดมสม รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต พร้อมด้วยแพทย์หญิงวรรณิสา  โกมลไพศาล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขยายผลนโยบายส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็ก (parenting policy) กับผู้แทน จากองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนถึงความสำคัญของการเลี้ยงเด็กเชิงบวก สนับสนุนการผลักดันเชิงนโยบายและขับเคลื่อน parenting ในประเทศไทย ณ ห้องประชุมกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข            

ประกาศโดย: Admin
เมื่อวันที่: 22 ก.พ. 2567, 12:14
กลับสู่หน้าเว็บไซต์